خدمات انجمن :

    انجمن صنفی صنایع قیر به عنوان مدافع حقوق و منافع مشروع و قانونی کارفرمایان و دیگر شاغلین در این حرفه ، در زمینه های زیر آماده خدمات رسانی به کلیه شاغلین در زمینه های مظروف سازی ، صادرات و تولید قیر می باشد .

•استیفای حقوق و خواسته های مشروع و قانونی اعضاء    

•بررسی و تحقیق پیرامون مشکلات ، نیازها و اولویت های کارخانه های قیر

•برنامه ریزی برای تامین نیازهای آموزشی و توسعه و گسترش فعالیت های اعضاء

•ارائه راهکار به منظور ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید ، انتقال تکنولوژی و دیگر موارد موثر در این خصوص

•کمک در بهبود کیفیت تولید با ارائه روش های نوین کنترل کیفیت 

•حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء با جلب پشتیبانی و کمک مراجع و سازمان های دولتی و ملی

•پیگیری امور مربوط به صنف

•ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های حقوقی ، مالی ، بیمه ای و ... در صورت نیاز اعضاء 

•بسترسازی لازم به منظور تسهیل امور و رونق هرچه بیشتر این بخش از صنعت کشور

•انجام هماهنگی های لازم با کلیه بخش ها و دستگاه هایی که به نوعی با کارخانه های قیر ارتباط کاری پیدا می کنند 

JoomShaper