اهداف انجمن

      اصلی ترین هدف این انجمن حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان است که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد . علاوه بر هدف مورد اشاره تحقق موارد ذیل نیز از وظایف اساسی انجمن محسوب می گردد.

1- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته های مشروع و قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مساعد .

2- جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات ، شناخت نیازها و اولویت های مربوط به امور قیر . 

3- برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزش ، توسعه و گسترش فعالیت های مربوط به صنف .

4- کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید ، انتقال نوآوری تکنولوژیک در بین اعضاء .

5-سعی در بهبود کیفیت تولید با بررسی ، شناخت و استقرار روش های نوین در کنترل کیفیت با همکاری و هماهنگی اعضاء .

6-کوشش برای هماهنگی در امور آموزش ، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارخانه ها و همچنین همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه ها و نهاد های ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار .

7-انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوقی کارفرمایان به مراجع ذیربط .

8-همکاری در جهت تاسیس ، تقویت و گسترش شرکت های تعاونی و صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضاء از تسهیلات بیشتر .

9- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و        سازمان های دولتی و ملی نسبت به هدف های انجمن .

10- پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط با رعایت مقررات قانونی .

11- همکاری با سایر تشکل های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده ی   انجمن های صنفی قرار داده  شده یا خواهد شد .

12- قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها ، سازمان ها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این    دستگاه ها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورت های لازم به آنها .

13- ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانون های مربوط در داخل کشور در چارچوب فعالیت های صنفی و قوانین و مقررات کشور .

14- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمان های کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمان های دسته جمعی با سازمان های کارگری .

JoomShaper